Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Varnost pri delu

Varnost pri delu

PLIVA HRVATSKA d.o.o. – edukacija vanjskih izvođača

Sukladno Ugovoru s Pliva Hrvatska d.o.o. iz Zagreba obavljamo edukaciju vanjskih izvođača koji će obavljati radove na lokacijama Plive.

Osposobljavanje je obvezno za sve zaposlenike tvrtki koje će obavljati radove u prostorima i pogonima Plive.

Edukacija obuhvaća upoznavanje radnika vanjskih izvođača radova o obvezama i postupanjima prilikom izvođenja radova na lokacijama PLIVE u području zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i osnova dobre proizvođačke prakse (DPP).

 

Varnost pri delu
Podjetje Zaščitni sistemi Zagreb, d.o.o. je družba, pooblaščena za opravljanje storitev na področju varnosti pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja.

Vsi naši zaposleni so specialisti in večinoma univerzitetno kvalificirani strokovnjaki, ki imajo dolgoletne izkušnje pri opravljanju dejavnosti s področja varstva pri delu in varstva pred požarom.

Za varnost pri delu smo pooblaščeni s strani Ministrstva za delo in pokojninski sistem Republike Hrvaške, z dovoljenjem RAZREDA: UP/I-115-01/12-04/12; Reg 524-03-01-02/3-12-4 z dne 28. junija 2012.
Za posle usposabljanja začetnega gašenja požara smo pooblaščeni s strani državne uprave za zaščito in reševanje – služba za gasilstvo, z dovoljenjem RAZREDA: UP/I-034-01/07-01/09, Reg 543-01-06-02-07-2 dne 16. marca 2007.

Z odločbo številka 511-01-208-UP/I-4484/3-11-1/8 z dne 7. septembra 2011 smo pooblaščeni s strani Ministrstva za notranje zadeve za testiranje ustreznosti sistemov za najavo in gašenje požarov. Z odločbo številka 511-01-208-UP/I-4485/3-11-1/8 z dne 7. septembra 2011 smo pooblaščeni s strani Ministrstva za notranje zadeve za testiranje ustreznosti sistemov za najavo prisotnosti vnetljivih plinov in hlapov.

Pooblastilo za opravljanje dejavnosti preverjanja ustreznosti plinskih instalacij strokovne zahtevnosti I, II, III in IV izdano od hrvaškega strokovnega združenja za plin.

Pooblastilo za opravljanje dejavnosti preskušanja elektroenergetskih instalacij v prostorih s tveganjem eksplozivne nevarnosti (EX prostori) izdano od agencije za prostore ogrožene z eksplozivno atmosfero.

Podjetje uporablja sistem vodenja kakovosti ISO 9001: 2008 na področju varstva pri delu in varstva pred požarom

Politika kakovosti

1. Varnost pri delu

Testiranja:

Testiranje strojev – naprav z visokim tveganjem
• Strojev za obdelavo lesa, kovin in plastike,
• Gradbenih strojev,
• Žerjavov,
• Dvigal,
• Viličarjev in drugih prevoznih sredstev,
• Kotlovnic (plin in nafta),
• Toplotnih postaj,
• Plinskih naprav,
• Drugih strojev in aparatov.

Testiranje v delovnem okolju:
• Testiranje fizičnih dejavnikov,
• Testiranje kemičnih dejavnikov.
Testiranje sistemov za protistrelno zaščito.
Testiranje električnih napeljav:
Testiranje posrednega in neposrednega stika napetosti,
• Proučevanje izenačitve potenciala (povezanost kovinske mase),
• Testiranje električnih omaric.
Testiranje učinkovitosti prezračevanja.
Testiranje za pridobitev minimalne tehnične zahteve (MTU).
Testiranje ustreznosti in nepropustnosti plinskih inštalacij (strokovna raven I-IV v skladu z navodili
CGA-P 601 111).

Usposabljanje:
• Usposabljanje zaposlenih za varno delo,
• Usposabljanje delodajalcev in pooblaščencev delodajalca za varnost pri delu,
• Usposabljanje zaupnika zaposlenih za varnost delavcev,
• Usposabljanje zaposlenih za zagotavljanje prve pomoči (v sodelovanju s specialistom za zdravje pri delu),
• Strokovno usposabljanje za določene poklice.

Priprava aktov:
• Priprava ocene tveganja in revizije ocene tveganja,
• Priprava ocene tveganja za delovna mesta z računalnikom,
• Priprava pravilnika o varnosti pri delu,
• Priprava pravilnika za varstvo pred požarom,
• Priprava Načrta za evakuacijo in reševanje

Storitve:
• Po pogodbi opravljamo naloge varstva pri delu za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 50 delavcev.
• Služba varstva pri delu nudi strokovno pomoč, nadzor stanja, notranji nadzor ter ostale dejavnosti s področja varnosti in zdravja pri delu za podjetja, ki zaposlujejo do 250 delavcev.
• Drugim delodajalcem zagotavljamo storitve Službe varstva pri delu.
• Nudimo storitve na področju koordiniranja varnosti pri delu na gradbišču:
1. v fazi projektiranja (koordinator I),
2. v fazi izvajanja del (koordinator II).

2. Požarna zaščita

Usposabljanje prebivalstva za izvajanje preventivnih ukrepov za protipožarno zaščito, gašenje požarov in reševanje ljudi ter lastnine, ogrožene od požara.
Testiranje izolacijske odpornosti kablov električnih inštalacij.
Testiranje v prostorih na nevarnih (eksplozivnih) območjih (“ex prostorov”).
Pregled in testiranje zaščite pred statično elektriko.
Testiranje inštalacij za odkrivanje in gašenje požarov:
• Testiranje stabilnega protipožarnega alarmnega sistema,
• Testiranje stabilnega sistema za gašenje požara z ogljikovim dioksidom,
• Testiranje stabilnega sistema protipožarne pene,
• Testiranje stabilnega sistema za gašenje z vodo (brizgalnega, drenažnega),
• Testiranje stabilnega sistema za gašenje s prahom,
• Testiranje stabilnega sistema za poročanje o prisotnosti vnetljivih plinov in hlapov, Testiranje stabilnega sistema za gašenje požarov z vodo – hidrantno omrežje,
• Testiranje opreme in naprav za preprečevanje nastanka in širjenja požara (požarne lopute, kupule za oddimljanje, avtomatska požarna vrata)
Testiranje zasilne razsvetljave (antipanične in pomožne).
Testiranje tipke za izključitev električne energije v nujnih primerih.
Izdelava načrtov za evakuacijo in reševanje.
Pregled gasilnih aparatov:
• Redni pregled aparatov za gašenje požara,
• Kontrolno testiranje gasilnih aparatov