Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Zaštita na radu

Zaštita na radu

PLIVA HRVATSKA d.o.o. – edukacija vanjskih izvođača

Sukladno Ugovoru s Pliva Hrvatska d.o.o. iz Zagreba obavljamo edukaciju vanjskih izvođača koji će obavljati radove na lokacijama Plive.

Osposobljavanje je obvezno za sve zaposlenike tvrtki koje će obavljati radove u prostorima i pogonima Plive.

Edukacija obuhvaća upoznavanje radnika vanjskih izvođača radova o obvezama i postupanjima prilikom izvođenja radova na lokacijama PLIVE u području zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i osnova dobre proizvođačke prakse (DPP).

 

zastita-na-radu

Adria grupa d.o.o., sektor Zaštitni sustavi, ovlaštena je tvrtka za obavljanje usluga iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Sektor Zaštitni sustavi temelji se na stručno osposobljenim i ovlaštenim specijalistima i stručnjacima pojedinih područja djelatnosti tvrtke, pretežito visoke stručne spreme s višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova iz domene zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Za poslove zaštite na radu, ovlašteni smo od Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Klasa: UP/I-115-01/15-01/28; Ur. broj: 425-02/2-17-14 od 24. ožujka 2017. godine.

Za poslove osposobljavanja za početno gašenje požara, ovlašteni smo od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: UP/I-034-01/16-01/34, URBROJ: 543-01-05-02-15-2 od 17. studenog 2016.

Također smo rješenjem broj: 511-01-208-UP/I-5401/2-15 od 02. listopada 2015. godine ovlašteni od MUP-a za ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

Rješenjem broj: 511-01-208-UP/I-5402/2-15 od 02. listopada 2015. godine, ovlašteni smo od MUP-a za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

Tehničkim nalazom tvrtke za ispitivanje električnih instalacija TN-IN 16/11/456 od 20.10.2016. godine, izdanog od Ex-agencije, ovlašteni smo za mjerenja i ispitivanja elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Uvjerenjem broj: A-IV-17-0002 od 14.03.2017., izdanog od Hrvatske stručne udruge za plin, ovlašteni smo za obavljanje poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija za ukupne instalirane snage veće od 350 kW (stručne razine I – IV).

S Gradskom plinarom Zagreb imamo ugovor za ispitivanje plinske instalacije na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb za ukupne instalirane snage veće od 350 kW (stručne razine I – IV).

Adria grupa d.o.o. – sektor Zaštitni sustavi posjeduje Certifikat ISO-9001:2008 kojim se potvrđuje da primjenjujemo Sustav upravljanja kvalitetom u uslugama iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.

 

Nudimo slijedeće usluge iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša:

 

Ispitivanje radne opreme – strojevi i uređaji

• Strojevi za obradu drveta, metala i plastike
• Građevinski strojevi
• Dizalice
• Viličari i druga transportna sredstva
• Kotlovnice (plinske i uljne)
• Toplinske podstanice
• Plinska trošila
• Tehnološke linije
• Ostali strojevi i uređaji

Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša

• Mikroklimatskih parametara (temperatura, brzina strujanja zraka, vlažnost zraka)
• Osvijetljenosti
• Buke
• Dnevna izloženost buci

Ispitivanje kemijskih čimbenika radnog okoliša

• Prašine
• Plinovi, pare

Ispitivanje ventilacije

• Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
• Klasifikacija prostora

Ispitivanje električnih instalacija

• Zaštita od indirektnog i direktnog dodira
• Otpora izolacije
• Ispitivanje sigurnosne i protupanične rasvjete
• Ispitivanje tipkala za nužno isključenje električne energije
• Ispitivanje izjednačenja potencijala (povezanosti metalnih masa)
• Ispitivanje razvodnih ormara

Ispitivanje gromobranskih instalacija

Ispitivanje električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Ex prostori)

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija stručne razine I-IV

Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

Izrada procjene rizika

Osposobljavanje za zaštitu na radu(osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu)

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći (u suradnji sa specijalistom medicine rada)

Izrada planova evakuacije i spašavanja

Usluga koordinatora I i koordinatora II

Usluge iz područja zaštite od požara

• Ispitivanje sustava za otkrivanje i dojavu požara
• Ispitivanje hidrantske mreže
• Ispitivanje sustava za gašenje požara plinom (CO2, FM-200, NOVEC)
• Ispitivanje sustava za gašenje požara pjenom
• Ispitivanje sustava za gašenje požara vodom (sprinkler, drenčer)
• Ispitivanje sustava za gašenje požara vodenom maglom
• Ispitivanje sustava za gašenje požara prahom
• Ispitivanje uređaja i instalacija za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija (protupožarne zaklopke, kupole za odimljavanje, protupožarna vrata)
• Ispitivanje sustava za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
• Mjerenje Q/H linije sustava za dobavu vode
• Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih

Usluge iz područja zaštite okoliša

• Prijava u Registar onečišćavanja okoliša
• Izrada kataloga otpada
• Ustroj i kontrola KT1 i KTZ obrazaca
• Ustroj ONTO obrazaca prema katalogu otpada
• Izrada Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada
• Izrada Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima opasnog otpada
• Savjetovanje iz područja zaštite okoliša
• Ostali poslovi iz područja zaštite okoliša

Stručni poslovi u području planiranja civilne zaštite

• izrada procjene rizika od velikih nesreća i operativnih planova za pravne osobe koje u obavljanju djelatnosti koriste opasne tvari,
• izrada planova djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• izrada popisa opasnih tvari sa izračunom da li pravna osoba pripada nižem ili višem razredu,
• upis u bazu Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari.

Infracrvena termografija

Servis vatrogasnih aparata

Ispitivanja za potrebe ishođenja minimalno tehničkih uvjeta (MTU)

Ispitivanje nepropusnosti sustava za odvodnju